De babybeam

Daam en syn twillingsuske Ferhipke belibje yn de simmerfakânsje altiten de gekste aventoeren.

Yn De Babybeam giet de twilling nei it Rysterbosk. Dêr komme se telˆne yn de tiid dat guon beammen noch tsjoendersbeammen wienen. Dêr waarden lytse popkes yn fûn. En ast wat ferkeard dien hiest, koest allinnich ûnder sa'n beam in earlike straf krije.

Sû dy beam koene de minsken net libje, mar no hat een boef de tsjoendersbeam omkapt. In nije fine is in hiele toer en boppedat gefaarlik. De tûde twilling docht syn bêest om te helpjen. Sil dit goed ôfrinne?

Op 'e nij in spannend ferhaal foar bern fan 7 oant 10 jier.

Bestelle by de Friese Pers Boekerij of, ast in sinjearre eksimplaar ha wolst, by my. Priis: EUR 15,00.


Valid XHTML 1.0 Strict